You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Общи условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за да използвате интернет-страницата КИЛИМИЯ ТАПЕТИЯ и за да пазарувате в нашия онлайн магазин, Вие следва да прочетете и да се съгласите изцяло с настоящото


ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРИЛОЖИМО КЪМ УПОТРЕБАТА НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА „КИЛИМИЯ ТАПЕТИЯ“И ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМАТА „КИЛИМИЯ ТАПЕТИЯ“


I.        Дефиниции

1.       Дефинициите по смисъла на настоящата глава се изписват навсякъде в настоящoтo Пoтребителско споразумение с главна буква, когато са съставени от една дума, а когато са съставени от две или повече думи, с главна буква се изписва само първата дума от съответното словосъчетание. Думите (словосъчетанията), които не са изписани с главна буква в настоящото Потребителско споразумение нямат характер на дефиниции по смисъла на тази глава и не се ползват със специално зададеното им значение.

2.       ‘Страницата’ е интернет-страницата, която е свъзрана с основния домейн tapetia.com, и се визуализира чрез интернет браузър, както и всички останали поддомейни на основния домейн.

3.       ‘Потребител’ е всяко физическо лице или представител на юридическо лице, получил достъп до предоставяната чрез страницата Услуга. Тази разпоредба не засяга качеството на съответното лице на потребител по смисъла на §13, т.1 от Закона за защита на потребителите, както и липсата на такова качество.

4.       'Услуга’ е предоставяне на достъп до четене и разглеждане на информацията, предоставена за публично ползване чрез потребителски интерфейс на Страницата, когато е достъпена чрез интернет браузър, както и предоставяне на възможност на Клиенти да сключват Договори за продажба и Договори за продажба от разстояние, използвайки Платформата при условията на настоящото Потребителско споразумение, но не включва сключването на Договори за продажба Договори за продажба от разстояние, при използване на Платформата.

5.       ‘Договор за продажба от разстояние’ е всеки договор за продажба, сключен чрез предоставения в Страницата за ползване от Потребители потребителски интерфейс, по силата на който Доставчикът продава стоки в полза на Клиента, като експедира стоката до адрес, различен от търговския обект на Доставчика, без значение кой сключва договора за превоз.

6.       ‚Договор за продажба‘ е всеки договор за продажба, сключен чрез предоставения в Страницата за ползване от Потребители потребителски интерфейс, по силата на който Доставчикът предава стоки в полза на Клиента в Търговски обект на Доставчика.

7.       ‘Доставчик’ е собственикът на Страницата, предоставящ Услугата.

8.       ‘Партньор’ е всяко физическо и/или юридическо лице, с което Доставчикът се намира в обвързано отношение, по силата на сключен договор между тях, и което предлага в Платформата стоки или услуги за прожаба на Потребители.

9.       'Трети лица’ са всички физически и юридически лица, с които Доставчикът не се намира в обвързано отношение, по силата на сключен договор между тях.

10.   ‘Нов потребител‘ е Потребител, който използва услугата, легитимирайки се за първи път чрез определен IP адрес.

11.   IP адрес‘ е уникален идентификационен номер, позволяващ различни устройства в интернет да се свързват помежду си.

12.   'Платформа' е интернет-платформата, собственост на Доставчика, която е публикувана на Страницата, чрез която е предоставена възможност на Потребителите да извършват покупки от разстояние от свое име или от името на представляваните от тях лица.

13.   'Клиент' е всеки Потребител, който е сключил Договор за продажба от разстояние при условията на настоящото Потребителско споразумение.аз

14.   ‘Заявка’ е всяко предложение за сключване на Договор за продажба от разстояние, отправено от страна на Клиента, чрез потребителския интерфейс в Платформата

15.   ‘Търговски обект на Доставчика‘ е всеки търговски обект, посочен от Доставчика като място, от което закупената от Клиента стока може да бъде получена.


II.      Общи разпоредби

16.   Доставчикът предоставя Услугата безплатно на всички дееспособни физически лица, които са съгласни с настоящото Потребителско споразумение.

17.   Услугата се предоставя, чрез публично достъпното съдържание на Страницата, във вида в който тя се визуализира в интернет браузър.

18.   В съответствие с публичното естество на предоставената Услуга, Доставчикът и Потребителят приемат, че Потребителят получава Услугата доброволно, и че Доставчикът не регулира достъпа на Нови потребители до предлаганата Услуга.

19.   В случай че информация, предоставена чрез съдържанието на Страницата установява правила за ползване на Услугата, в несъответствие с някоя от разпоредбите на настоящото Потребителско споразумение, се прилагат разпоредбите на настоящото Потребителско споразумение, освен ако обратното не е изрично посочено.

20.   Нито един текст, материал или изявление, публикувани в информационните ресурси на Страницата, включително настоящото Потребителско споразумение, не може да съставлява отказ от права на Доставчика.


III.     Предмет

21.   Настоящото Потребителско споразумение регулира отношенията между Потребители, Клиенти и Доставчик и са приложими към ползването на Страницата и сключването на Договори за продажба и Договори за продажба от разстояние, включително, но не само: начинът на сключване на Договор за продажба от разстояние, начините на плащане на продажната цена, начините и условията на доставка на закупената стока, а също така и отговорността на Доставчика, правата и задълженията на Доставчика, авторското право върху Страницата и Платформата и други приложими условия.

22.   Предлагането на стоки и услуги в Платформата се извършва под формата на публична покана по смисъла на чл.290 от Търговския закон за тяхното закупуване от страна на Потребители.


IV.    Регистрация на Потребители в Платформата

23.   Всеки Потребител, който желае да закупи стока или услуга в Платформата (да сключи Договор за продажба от разстояние при условията на настоящото Потребителско споразумение) има право да се регистрира в нея, чрез специално създаден за целта потребителски интерфейс, с избрани от него потребителско име и парола, като е длъжен да предостави собствените си верни лични данни, необходими за надлежно изпълнение на Договора за продажба от разстояние от страна на Доставчика.

24.   Регистрацията на Потребителя в платформата улеснява Клиентите да проследяват извършените от тях заявки, както и да извършват покупки, без да им се налага да въвеждат данните си при всяка отделна Заявка.

25.   С регистрацията в Платформата Потребителят изрично декларира (чрез поставяне на отметка в нарочно създадено за целта поле), че е съгласен с настоящото Потребителско споразумение, с Условията за поръчки и доставка, както и с това, че личните му данни ще бъдат обработвани от Доставчика и/или Партньорите за конкретно определени цели.

26.   С попълване на необходимите данни и натискане на бутона „Продължи“, данните на Потребителя образуват негов потребителски профил в Платформата и се съхраняват на информационни масиви, контролирани от Доставчика.

27.   Преди да се предостави възможност на Потребителя да извършва Заявки, той следва да потвърди регистрацията на потребителския си профил в Платформата, като отвори автоматично генерирано и изпратено на неговия електронен адрес съобщение и отвори линка за активиране на потребителския профил, поместен в съобщението.

28.   Доставчикът има право по всяко време да извършва допълнителни действия за установяване на самоличността на всеки Потребител.


V.      Сключване на Договори за продажба и Договори за продажба от разстояние

29.   Договорите за продажба и Договорите за продажба от разстояние, се сключват по инициатива на Потребителя.

30.   След като избере желаната стока и нейното количество, Потребителят стартира процедура по извършване на Заявка.

31.   Потребителят избира последователно адрес и начин на плащане на стоката, адрес и условия на доставка и генерира Заявка, с натискане на бутона „Потвърдете поръчката“.

32.   Договорът за продажба, респ. Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен с потвърждаването на Заявката, извършено съгласно условията за поръчки и доставка.


VI.    Плащане на продажната цена

33.   Клиентът заплаща пълната продажна цена на стоката при получаване на стоката или при получаване на документите, които му дават право да я получи.

34.   Плащането на продажната цена се извършва по банков път, или чрез наложен платеж, в случаите когато Клиентът е избрал този начин на плащане и стоката се експедира чрез пощенски оператор.

35.   Във всички останали случаи Клиентът заплаща продажната цена на стоката по банков път предварително или на място в търговски обект на Доставчика.


VII.  Условия за поръчки и доставка

36.   Клиентът може да избере дали да получи стоката в търговски обект на Доставчика или стоката да му бъде изпратена чрез пощенски оператор (куриер).

37.   Срокът за обработване на всяка Заявка е не по-късен от 72 часа от нейното извършване.

38.   След извършване на Заявката, Потребителят получава телефонно обаждане от страна на Доставчика за потвърждаване на поръчката.

39.   В случай, че стоката е налична в склада на Доставчика, последният ескпедира стоката в срока, посочен в предходната точка и изпраща на Клиента номер на товарителница (номер за проследяване на пратката).

40.   Стоки на стойност над 500 лева се застраховат задължително срещу обичайни транспортни рискове: повреждане при транспорт, товарене или разтоварване, намокряне, счупване, кражба с взлом.

41.   Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката на стоката след нейната експедиция по причини, коио не могат да му се вменят във вина.

42.   Стоката се счита за приета без забележки с приемането и от представителя на пощенския оператор или в Търговския обект на Доставчика.


VIII.           Права и задължения на Доставчика

43.   Доставчикът има право да преустановява по всяко време достъпa до Услугата без предварително известие.

44.   Доставчикът има право да изменя цените на стоките по всяко време без предизвестие. В случай на извършена Заявка, Клиентът дължи цената на стоката към момента на извършване на Заявката.

45.   При предоставяне на Услугата, Доставчикът е длъжен да действа добросъвестно и да не накърнява умишлено законни права и интереси на Потребителя.

46.   Доставчикът не гарантира наличието на достъп до Услугата и има право да изменя съдържанието на Страницата без предизвестие.

47.   В случай на недобросъвестно поведение от страна на Потребител или Клиент, Доставчикът има право да прекрати достъпа на Потребителя или Клиента до Услугата временно или постоянно, без предварително известие.


IX.    Права и задължения на Потребителя

48.   Потребителят има право да използва предоставената Услуга, в съответствие с разпоредбите на настоящото Потребителско споразумение.

49.   Потребителят се задължава да използва предоставената Услуга добросъвестно и да се въздържа от поведение увреждащо Доставчика, като в противен случай той дължи обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията му по тази точка.

50.   Потребителят е длъжен да не уронва доброто име на Доставчика.

51.   Потребителят се задължава да използва Услугата в съответствие с действащото в България законодателство, а в случай че използва услугата в друга държава, да използва услугата и в съответствие с действащото законодателство на държавата, в която Потребителят се намира.

52.   При използването на Услугата, Потребителят е длъжен да не извършва никакви злоумишлени или вредоносни действия, изразени включително, но не само в: повреждане на информационните ресурси и бази данни, получаване на достъп до страницата, различен от установения от Доставчика начин, изменяне на съдържанието на Страницата, препятстване на нормалното функциониране на Страницата, кражба на данни и др.


X.      Права и задължения на Клиента

53.   Клиентът е длъжен предостави вярна и пълна информация, с оглед надлежното изпълнение на Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние.

54.   Клиентът е длъжен да изпълни добросъвестно сключеният от него Договор за продажба/Договор за продажба от разстояние и да заплати продажната цена на стоката по избрания от него начин от предоставените в Платформата възможности за заплащане на цената на стоката.

55.   Клиентът е длъжен да огледа стоката за видими несъответствия с договора за продажба при нейното получаване от представител на пощенския оператор или в Търовския обект на Доставчика.

56.   Клиентът, в случаите когато той е потребител по смисъла на §13, т.1 от Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от сключения Договор за продажба от разстояние в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, като уведоми писмено Доставчика в същия 14-дневен срок.

57.   В случаите на отказ по предходната точка, Клиентът е длъжен да съхранява стоката с грижата на добър стопанин и да върне стоката в същия търговски вид, в който я е получил, без да е нарушена целостта на нейната опаковка, а също и фискалният касов бон, в случай че продажната цена на стоката е била платена в брой при нейното получаване.

58.   Правото на отказ от Договора за продажба от разстояние не се прилага в случаите, когато избраната от Клиента стока не е налична в склада на Доставчика и трябва да бъде изработена по негова поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания от Партньор на Доставчика, както и в други случаи, предвидени в закон.

59.   Клиентът има право на достъп до информация относно основните характеристики на стоката или услугата, която закупува, а също така нейните: състав, комплектовка, опаковка, инструкция за ползване, продажна цена, количество, начина на плащане, опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддържане (в случаите когато такива са налични), условия и срок на търговската гаранция (в случай, че такава е предоставена), срокът на годност на стоката.


XI.     Обработка на личните данни

60.   Доставчикът е администратор на лични данни и обработва личните данни на Потребителите, Клиентите, Парнтьорите и трети лица съгласно [Политиката за защита на личните данни].


XII.  Отговорност на Доставчика

61.   Потребителят получава Услугата „във вида в който е“ и я използва изцяло на свой риск.

62.   Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на употреба на Услугата, както и на невъзможност за употреба на Услугата, без оглед на причината за нея.

63.   Във всички случаи когато в Страницата е установена възможност за Потребители да публикуват оценки, рейтинги и коментари, Доставчикът не носи отговорност за тяхното съдържание

64.   Доставчикът се стреми да предоставя винаги точна, вярна и актуална информация при предоставяне на Услугата на Потребителя. Въпреки това e възможно, поради техническа грешка или ограничение във функционалността на Платформата, тази информация да не актуализирана или точна. В тези случаи, при извършена Заявка от Потребител, Доставчикът информира Потребителя своевременно.

65.   Доставчикът носи отговорност за съответствие на стоката с Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние.

66.   Доставчикът не носи отговорност за несъответствия на цвета на стоката с цвета, който се визуализира в Платформата, които се дължат на оптико-физичните характеристики на екрана, на която стоката е разгледана от Клиента.


XIII.            Гаранция на стоката иРекламации

67.   Доставчикът предоставя търговска гаранция на стоката, единствено в случаите, когато това е изрично посочено в Платформата.

68.   Потребителят има право да извърши рекламация на стоката за привеждането и в съответствие с Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние.

69.   Рекламациите на Клиенти - потребители по смисъла на §13, т.1 от Закона за защита на потребителите, се удовлетворяват по реда на Закона за защита на потребителите, а рекламациите на Клиенти - търговци – по общия ред.


XIV.           Авторско право

70.   Ако не е посочено друго, всички публикувани текстове, лога, графики, изображения, графичното оформление, дизайнът и концептуално оформление, предоставени за публично ползване на Страницата и/или Платформата, са обекти на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са изключителна собственост на Доставчика.

71.   Всички посочени търговски марки на предлагани в Платформата стоки или услуги са изключителна собственост на техните притежатели.

72.   Снимките на стоки, публикувани в страницата са собственост на Доставчика и/или притежателите на търговските марки на предлаганите стоки или услуги.

73.   Без оглед на целта, употребата на обектите по точка първа, вън от ползването на предоставената Услуга е забранена без изричното съгласие на Доставчика. Употреба, по смисъла на предходното изречение, включва (но не се изчерпва с): четене, разглеждане, задържане, запазване, копиране, разпечатване, препращане, изменяне, обработване, адаптиране, разпространение и др.


XV. Заключителни разпоредби

74.   Доставчикът има право да изменя настоящото Потребителско споразумение, като същото влиза в сила от датата, на която то е публикувано в Страницата.

75.   За неуредените с настоящото Потребителско споразумение въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

76.   Нищожността на някоя от клаузите в настоящото Потребителско споразумение, не влече нищожност на останалите му клаузи.

77.   Всички спорове, по които Доставчикът е главна страна, и които са възникнали във връзка с тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящото Потребителско споразумение, ще бъдат разглеждани от съдилищата в гр. София, Република България, родово компетентни да разгледат спора.

78.   Настоящото Потребителско споразумение е публикувано в страницата на различни езици единствено за удобство на Потребителите, които не разбират български език. В случай на спор, водещ език за тълкуване на Потребителското споразумение е единствено българският език и оригиналният български текст на Потребителското споразумение взима превес над публикуваните чуждестранни негови версии.  

79.   Заглавията в настоящото Потребителско споразумение служат за удобство и не представляват част от Потребителското споразумение. 

Изменението на настоящото потребителско споразумение е в сила, считано от 01.11.2018 год.